กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์

การฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) ให้แก่นักเรียน นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสวาม ฤชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มอบหมายให้ นางวราลักษณ์ บุษบง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ประชุมกรณีเด็กนักเรียน ติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 (COVID) ณ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับผู้แทนจากโรงพยาบาลเชียงยืน ผู้ปกครอง ผู้บริหารและครูโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฤชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 และวันป้องกันและลดอุบัติเหตุ แห่งชาติ ประจำปี 2564 พ.ศ. 2565 ณ สวนสุขภาพ ฌ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินิีนาถ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม โดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโรงเรียนทำเอกสารหลักฐานการศึกษาแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) เสียหาย โดยมี นางวราลักษณ์ บุษบง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานในการออกติดตาม สอบสวนแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ออนไลน์ กรณีโรงเรียนได้กรอกข้อมูลผิดพลาด ณ โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางเอมอร จันทนนตรี ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวไพลิน ภูมิวัน นักวิชาการศึกษา ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด โดยออกประเมินนักเรียนประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ รร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ รร. บ้านเชียงยืน ตามหลักเกณฑ์การประเมินของกระทรวงศึกษาธิการ


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่19 พฤศจิกายน 2564 นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มอบหมายให้ นางวราลักษณ์ บุษบง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพม.มหาสารคาม และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ลงพื้นที่ออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยง เพื่อเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนและนักศึกษา ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. นายสวาท ฦชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม พร้อมด้วยนางนวพรรดิ์ นามพุทธา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางวราลักษณ์ บุษบง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ลงพื้นที่บ้านของเด็กชายคเชนทร์ พรมรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร โดยมอบเงินให้กับครอบครัวนักเรียนกรณีไฟไหม้บ้าน จากเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพม.มหาสารคาม จำนวน 5,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น รวมถึงเป็นการ ให้ขวัญและกำลังใจกับครอบครัวของนักเรียน


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม พร้อมด้วยนางนวพรรดิ์ นามพุทธา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางวราลักษณ์ บุษบง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ลงพื้นที่บ้านของเด็กชายคเชนทร์ พรมรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร โดยมอบเงินให้กับครอบครัวนักเรียนกรณีไฟไหม้บ้าน จากเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพม.มหาสารคาม จำนวน 5,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น รวมถึงเป็นการ ให้ขวัญและกำลังใจกับครอบครัวของนักเรียน


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มอบหมายให้นางสาวอรทัย บุพโชติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนายวิทยา บุญหล้า นักจิตวิทยาโรงเรียน ฯ ลงพื้นที่โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อทราบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือนักเรียน กรณีเสี่ยงต่อการถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจ เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิต โดยได้ประสานความร่วมมือกับบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดมหาสารคาม รับตัวเด็กนักเรียนมาพักอาศัยชั่วคราวที่บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดมหาสารคาม


Carousel imageCarousel imageCarousel image

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม โดย คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโรงเรียนทำเอกสารหลักฐานการศึกษาแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) เสียหาย
โดยมี นางวราลักษณ์ บุษบง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธาน ในการออกไปติดตาม สอบสวนแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพ.3 ออนไลน์ กรณีโรงเรียนได้พิมพ์กรอกข้อมูลผิดพลาด ณ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นางวราลักษณ์ บุษบง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวไพลิน ภูมิวัน นักวิชาการศึกษาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัด เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมโกสัมพี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันพุธ ที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม พร้อมด้วย นายเอกลักษณ์ บุญท้าว
รอง ผอ.สพม.มหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564 เพื่อให้กำลังใจนักเรียนในสังกัดที่ประสบอุบัติภัยและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น กรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วนของนักเรียน ณ ห้องประชุม 150 ปีเมืองมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันพุธ ที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม พร้อมด้วย นายเอกลักษณ์ บุญท้าว
รอง ผอ.สพม.มหาสารคาม, นางวราลักษณ์ บุษบง
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมหารือโควตาเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 ร่วมกับคณะผู้บริหารและผู้แทนจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เพื่อกระจายโอกาสให้นักเรียนในสังกัดเข้าศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุม 150 ปีเมืองมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.
นายสวาทฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เป็นประธานฯ พร้อมด้วย
นายเอกลักษณ์ บุญท้าว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม “โครงการเด็กดีมีที่เรียน”
ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม 150 ปีเมืองมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 ได้รับมอบหมายจาก ท่านสวาท ฤาชา ผอ.สพม.มหาสารคาม ให้เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 3 จังหวัดมหาสารคาม ที่โรงเรียนวาปีปทุม


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามได้มอบหมายให้ ดร.เอกลักษณ์ บุญท้าว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA : Performance Agreement) ณ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามได้มอบหมายให้ ดร.เอกลักษณ์ บุญท้าว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เข้าร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมหาสารคาม
วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม


Carousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 29 กันยายน 2564 นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามได้มอบหมายให้ นายวสิษฐ์ สมจิตรศรีปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมโครงการยกระดับการขับเคลื่อนและพัฒนางานแนะแนว ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนและพัฒนางานแนะแนว และฝึกประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสร้างเสริมการมีงานทำและมีอาชีพผ่านสื่อออนไลน์ ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย ครูที่รับผิดชอบงานแนะแนว หรือผู้เกี่ยวข้อง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามโรงเรียนละ 2 คน การประชุมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจาก

1. ศูนย์แนะแนวโรงเรียนสารคามพิทยาคม

2. สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 27 กันยายน 2564 นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เข้าร่วมพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ มูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี เพื่อมอบทุน จำนวน 130 ทุน รวมเป็นเงิน 650,000 บาท ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม

วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม โดย คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโรงเรียนทำเอกสารหลักฐานการศึกษาแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) เสียหาย โดยมี นางวราลักษณ์ บุษบง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธาน ในการออกไปติดตามสอบสวนแบบรายงาน ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพ.3 ออนไลน์ กรณีโรงเรียนได้พิมพ์กรอกข้อมูลผิดพลาด ณ โรงเรียน สารคามพิทยาคม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ ห้องประชุม พระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม ผ่านระบบ On Air (ทาง ETV) Live ผ่านเฟซบุ๊ค สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จากหอประชุมค่ายวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

วันที่ 17 กันยายน 2564 นางวราลักษณ์ บุษบง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 36/2564 โดย นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ทั้งนี้มีคณะกรรมการฯ และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม พร้อมด้วย นางวราลักษณ์ บุษบง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาอาชีพและ การเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการประจำจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กรรมการที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกำธรเจริญ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประธานการประชุม พร้อมด้วย นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รอง ผอ.สพม.มหาสารคาม นางวราลักษณ์ บุษบง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 2 โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม และวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ร่วมชี้แจงโควต้า สร้างความรู้ ความเข้าใจ และหลักเกณฑ์การเข้าศึกษาต่อโครงการเด็กดีมีที่เรียน ให้กับครูแนะแนวโรงเรียนในสังกัด จำนวน 18 โรงเรียน ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สพม.มหาสารคามณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประธานการประชุม พร้อมด้วย นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รอง ผอ.สพม.มหาสารคาม นางวราลักษณ์ บุษบง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 1 โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม และวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ร่วมชี้แจงโควต้า สร้างความรู้ ความเข้าใจ และหลักเกณฑ์การเข้าศึกษาต่อโครงการเด็กดีมีที่เรียน ให้กับครูแนะแนวโรงเรียนในสังกัด จำนวน 17 โรงเรียน ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สพม.มหาสารคามณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม พร้อมด้วย นายมนูญ เพชรมีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม และนายวนัส พรมสว่าง ผู้อำนวยโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ร่วมประชุมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานเขตศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

การประเมินคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา และโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร https://drive.google.com/drive/folders/1OWFGq9H_Mu4h7EMNVEAyStxAI2h1fZRS

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม โดย คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโรงเรียนทำเอกสารหลักฐานการศึกษาแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) เสียหาย โดยมี นางวราลักษณ์ บุษบง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานในการออกไปติดตาม สอบสวนแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพ.3 ออนไลน์ กรณีโรงเรียนได้พิมพ์ข้อมูลผิดพลาด ณ โรงเรียนวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม


วันที่ 8 กันยายน 2564 นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รอง ผอ.สพม.มหาสารคาม ได้รับมอบหมายจาก นายสวาท ฦาชา ผอ.สพม.มหาสารคาม ร่วมการติดตามโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสารคามพิทยาคม โดย ดร.ณัฐพล ตันเจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา สพฐ. ติดตามโครงการห้องเรียนกีฬา ณ ห้องโรงเรียนสารคามพิทยาคม

วันที่ 7 กันยายน 2564 นายวิสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รอง ผอ.สพม.มหาสารคาม ได้รับมอบหมายจากนายสวาท ฦาชา ผอ.สพม.มหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ณ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จัดประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ หนังสั้นต้านยาเสพติด (Save Zone No New Face)ประจำปี 2564 โดยมีนายสุริยา ทองบุญมา รอง ผอ.สพม.มค. เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานฯ ณ ห้องประชุม 150 ปี เมืองมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา สพม.มหาสารคาม ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา "มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ปีการศึกษา 2564" ณ ห้องประชุม 150 ปี เมืองมหาสารคาม สพม.มหาสารคาม

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญา เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วย นางวราลักษณ์ บุษบง และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพระพุทธด้วยการเรียนรู้แบบ Active learning ในโรงเรียนวิถีพุทธผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้างความเพื่อทบทวน สร้างความเข้าใจ สามารถนำแนวทางในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในโรงเรียนวิถีพุทธ ไปปรับใช้ตามบริบทของโรงเรียน สามารถดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ 29 ประการ สู่การเป็นโรงเรียน วิถีพุทธชั้นนำ/วิถีพุทธพระราชทาน พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับเครือข่ายพระสอนศีลธรรมเครือข่าย บ้าน วัด และโรงเรียน โดย ดร.กรนันท์ วรรณทวี นางสุขณิชชา ปินะถา ครู โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ณ ห้องประชุมพุทธกันทรวิชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม พร้อมด้วย นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รอง ผอ.สพม.มค นางวราลักษณ์ บุษบง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ เยี่ยม ให้กำลังใจ และมอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนแก่ครอบครัวของเด็กหญิงพิมพ์พิชชา ทองขัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14 โรงเรียนผดุงนารี อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ที่ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 22.00 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 34 หมู่ 18 บ้านโนนเสียว ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรส่งผลให้บ้านและทรัพย์สินของนักเรียนได้รับความเสียหายทั้งหลัง นักเรียนและครอบครัวไม่มีที่พักอาศัย ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รอง ผอ.สพม.มหาสารคาม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางนวพรรดิ์ นามพุทธา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, นางวราลักษณ์ บุษบง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางดวงใจ จำปาทอง ศึกษานิเทศก์, นางสาวธิดารัตน์ พลศรี นักวิชาการศึกษา พร้อมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมวางแผนและพิจารณากำหนดเกณฑ์การประกวด / คัดเลือกนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม 150 ปี เมืองมหาสารคาม

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รอง ผอ.สพม.มหาสารคาม ประธานการประชุมโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา อาชีวศึกษาใน จ.มหาสารคาม : โครงการเด็กดีมีที่เรียน โดยมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม, วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม, วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม, วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม, วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม และวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.มหาสารคาม ร่วมประชุมวางแผนการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา / อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม 150 ปี เมืองมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ณ โรงเรียนมิตรภาพ อ.แกดำ จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น . นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มอบหมายให้ นางสาวอรทัย บุพโชติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมบูรณาการออกตรวจสำรวจข้อมูล ให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักเรียนนักศึกษา แต่งชุดเครื่องแบบนักเรียน/นักศึกษาขายของที่ระลึก พวงมาลัย และนมเปรี้ยวตามสี่แยกไฟแดง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม สถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม และแขวงทางหลวงมหาสารคม

วันที่ 13 สิงหาคม เวลา 13.30 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มอบหมายให้ นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รอง ผอ.สพม.มค ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดศูนย์พักคอย/ โรงพยาบาลสนามผู้ป่วยโควิด -19 อำเภอบรบือ แห่งที่ 3 ณ หอประชุมโรงเรียน บรบือวิทยาคาร อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

12 สิงหาคม เวลา 10.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มอบหมายให้ นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 31/2564 โดย นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ทั้งนี้มีคณะกรรมการฯ และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 โดยมี ดร.ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มอบหมายให้ นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รอง ผอ.สพม.มค เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมพิจารณาพร้อมหารือแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และจังหวัดฯ ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 211 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม


วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการจัดทำใบสำคัญรับเงิน และรายงานการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาภายใต้การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) เพื่อสร้างความเข้าใจต่อกระบวนการรับรองตรวจสอบ และติดตามผลการจัดทำใบสำคัญรับเงิน (นร.06) และรายงานการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา (ก.๐๐๒) สถานศึกษาในสังกัด รุ่นที่ 1 โดยมี นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รอง ผอ.สพม.มค กล่าวรายงาน การประชุมในวันนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 15 คน ประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบงานคัดกรองเด็กนักเรียนยากจนของโรงเรียน ( admin โรงเรียน) หรือ ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

วันที่ 15กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการจัดทำใบสำคัญรับเงิน และรายงานการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาภายใต้การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) เพื่อสร้างความเข้าใจต่อกระบวนการรับรองตรวจสอบ และติดตามผลการจัดทำใบสำคัญรับเงิน (นร. 06) และรายงานการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา (ก. ๐๐๒) สถานศึกษาในสังกัด รุ่นที่ 1 โดยมี นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รอง ผอ.สพม.มค กล่าวรายงาน การประชุมในวันนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 21 คน ประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบงานคัดกรองเด็กนักเรียนยากจนของโรงเรียน ( admin โรงเรียน) หรือผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามจัดประชุมการจัดทำหลักสูตรโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด "ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา" เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ โดยใช้กระบวนการค่ายทักษะชีวิต โดยมีนายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามเป็นประธาน พร้อมด้วยนายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และมีคณะครูในสังกัดเข้าร่วมจัดทำหลักสูตร ระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม 150 ปี เมืองมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มอบหมายให้ นางวราลักษณ์ บุษบง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุกรณีรถโดยสารประจำทาง รับ-ส่งนักเรียนพลิกคว่ำ เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 64 บริเวณหน้าโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม เพื่อค้นหาปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและร่วมหาแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุในอนาคต พร้อมทั้งเป็นกรณีศึกษาในการเรียนรู้และพัฒนางานป้องกันอุบัติเหตุทางจราจร โดยมีสำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม , สำนักงานขนส่งจังหวัดอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย , ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขามหาสารคาม และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายทองสุข มาตย์คำมี รอง ผอ.สพม.26 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.26 ได้เป็นประธานใน โดย มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนรวม 75 คน ประกอบด้วย นิสิตในโครงการและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม, วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม, วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม, วิทยาลัยการอาขีพพยัคฆภูมิพิสัย และวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เพื่อเป็นการติดตามนิสิตในโครงการ พัฒนา และ สร้างเครือข่ายนิสิตในการประกอบคุณงามทำความดี และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับรุ่นน้องต่อไป โดยได้มีการจัดตั้งองค์กรนิสิตโครงเด็กดีมีที่เรียนเป็นของ สพม.26 ในการขับเคลื่อนโครงการเด็กดีมีที่เรียนต่อไป

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 โดย คณะทำงานออกติดตามโครงการจัดเก็บข้อมูลและติดตามการดำเนินงานระบบคัดกรอง ปัจจัยพื้นฐานเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (เงินทุนเสมอภาค) โดยมี นางวราลักษณ์ บุษบง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานในการออกติดตาม ตรวจเยี่ยม สภาพความเป็นอยู่จริงเพื่อเก็บข้อมูลของนักเรียนโรงเรียนชื่อชมพิทยาคาร อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำนวน 3 ราย


วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดย คณะทำงานตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียนและเอกสารหลักฐานการศึกษา โดยมี นางวราลักษณ์ บุษบง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานในการออกไปติดตาม ตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศงานระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) กรณีโรงเรียนได้พิมพ์ข้อมูลผิดพลาด ณ โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดย คณะทำงานออกติดตามโครงการจัดเก็บข้อมูลและติดตามการดำเนินงานระบบคัดกรอง ปัจจัยพื้นฐานเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (เงินทุนเสมอภาค) โดยมี นางวราลักษณ์ บุษบง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานในการออกติดตาม ตรวจเยี่ยม สภาพความเป็นอยู่จริง เพื่อเก็บข้อมูลของนักเรียนโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำนวน 3 ราย

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดย คณะทำงานออกติดตามโครงการจัดเก็บข้อมูลและติดตามการดำเนินงานระบบคัดกรอง ปัจจัยพื้นฐานเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (เงินทุนเสมอภาค) โดยมี นางวราลักษณ์ บุษบง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานในการออกติดตาม ตรวจเยี่ยม สภาพความเป็นอยู่จริง เพื่อเก็บข้อมูลของนักเรียนโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำนวน 4 ราย

วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดย คณะทำงานออกติดตามโครงการจัดเก็บข้อมูลและติดตามการดำเนินงานระบบคัดกรอง ปัจจัยพื้นฐานเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (เงินทุนเสมอภาค) โดยมี นางวราลักษณ์ บุษบง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธาน ในการออกติดตาม ตรวจเยี่ยม สภาพความเป็นอยู่จริงเพื่อเก็บข้อมูลของนักเรียนโรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำนวน 3 ราย

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยคณะทำงานออกติดตามโครงการจัดเก็บข้อมูลและติดตามการดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (เงินทุนเสมอภาค) โดยมี นางวราลักษณ์ บุษบง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานในการออกติดตาม ตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่จริงเพื่อเก็บข้อมูลของนักเรียน โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำนวน 3 ราย

การคัดเลือกทุนการศึกษา

วันที่​ 29​ กรกฎาคม​ 2563 ​คณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา โดย​ นายทองสุข​ มาตย์คำมี​ ตำแหน่ง รอง.ผอ.สพม.26​ รักษาราขการ​แทน​ ผอ.สพม.26​ เป็นประธานคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา​เฉลิมราชกุมารี​ ระยะที่​ 2​ รุ่นที่​ 4​ ปี​ 2563 และทุนมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย​มหาวิทยาลัยขอนแก่น​ ปี​ 2563 ณ​ ห้องประชุม​ 150​ ปี​ เมืองมหาสารคาม​ สพม.26​

**งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี **

และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาเนตรนารี