บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายสวาท ฦาชา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

นายเอกลักษณ์ บุญท้าว

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม


นางวราลักษณ์ บุษบง

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้

1.1 พิจารณา วางแผนมอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุมตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไขติดตามและประเมินผลและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ก่อนนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

1.2 ควบคุมตรวจสอบการจัดการต่าง ๆ การทักท้วง ทวงถาม ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

1.3 ควบคุม ดูแล และตรวจพิจารณาและเร่งรัดเจ้าหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพตามกรอบภาระงาน ดังนี้

1) กลุ่มงานธุรการ

2) กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย

3) กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น

4) กลุ่มงานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและ

มาตรฐานการศึกษา

5) กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ

6) กลุ่มงานส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น

7) กลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

8) กลุ่มส่งส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

9) กลุ่มงานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

10) กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์

11) กลุ่มงานประสาน ส่งเสริมการศึกษาการศึกษากับศาสนาและการวัฒนธรรม

12) กลุ่มงานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

13) กลุ่มงานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมช


นางสาวอรทัย บุพโชติ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้

1. งานประสานการป้องกันและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

- งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

- งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

- การป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์ เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

2. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

- การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำตามแนวทางจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

- งานการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (งานทวิศึกษา)

3. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย

- งานส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาลดอัตราผู้เรียนออกกกลางคัน

4. งานคัดกรองนักเรียนยากจนปัจจัยพื้นฐาน

5. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

- งานการขออนุญาตเก็บค่าบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร

- งานการศึกษานอกระบบ

- งานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

6. งานส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษา วิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น

- งานกีฬาและนันทนาการ

7. งานประสาน ส่งเสริมการศึกษาการศึกษากับศาสนาและการวัฒนธรรม

- การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและสถานศึกษา (โรงเรียนวิถีพุทธ)

- ประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน เยาวชนไทยทำดีถวายนายหลวง สังกัด สพฐ.

8. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ

- การประกวดโครงงานนักเรียน (มูลนิธิเปรม)

9. งานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

10. งานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

11. งานประสานการป้องกันและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

- การดำเนินงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

12. งานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข และ

คุ้มครองความประพฤตินักเรียนนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

- งานป้องกันความปลอดภัย และอุบัติเหตุ อุบัติภัยในสถานศึกษา

13. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

14. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นางสาวไพลิน ภูมิวัน

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้

1. งานประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา

- งานโครงการกิจกรรม TO BE NUMBER ONE

- งานโรงเรียนปลอดบุหรี่และเหล้า

- การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ

- งานคัดเลือกผลงานดีเด่นด้านยาเสพติด

- งานลูกเสือต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข

- งานพัฒนาสร้างภูมิคุ้มกันเด็กกลุ่มเสี่ยง “ค่ายทักษะชีวิต ต้านยาเสพติด”

2. งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- งานความมั่นคงแห่งชาติ

- งานโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)

- งานโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.)

- งานส่งเสริมการศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน

3. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ เด็กด้อยโอกาส ที่มีความสามารถพิเศษ

- การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

4. งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- งานจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

5. งานส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้ บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น

- งานส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน

- การส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน

- งานสภานักเรียน ส่งเสริมพัฒนา สร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน

- งานส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

6. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

7. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นางสาวกรรณิการ์ ศิริหลวง

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้

1. งานส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม และงานกิจการนักเรียนอื่น

- งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน

2. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

- งานการรายงานผู้สำเร็จการศึกษา

- งานการติดตามนักเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษา (การย้ายสถานศึกษา การสอบถาม

การรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน)

- งานการขออนุญาตจำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน

- การตรวจสอบวุฒิและการรับรองความรู้

- การขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์หลักฐานการศึกษา

- การยกเลิกแบบพิมพ์หลักฐานการศึกษา

3. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ

- งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ

4. งานประสาน ส่งเสริมการศึกษาการศึกษากับศาสนาและการวัฒนธรรม

- ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เช่น ดนตรี การแสดงท่องเที่ยว งานอดิเรกต่าง ๆ

5. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

- งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา

- งานอนุญาตการพานักเรียน ไปนอกสถานศึกษา

7. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กร วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น

8. งานส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น

- งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร

9. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

10. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นางสาวธิดารัตน์ พลศรี

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้

1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

- งานนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน

- งานการวางแผนการรับนักเรียน

- งานการติดตามการรับนักเรียน

- งานการรายงานผลการรับนักเรียน

- งานการขอเปิด/ขอขยายห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษา

- งานการดำเนินงานเปิดสอนระดับ ปวช. ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ.

2. งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ

นโยบายและมาตรฐานการศึกษา

- การส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

- งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทุนเพื่อการศึกษา

- งานทุนการศึกษา

- งานสำรวจข้อมูลนักเรียนขอรับทุนการศึกษาและประสานงานทุนการศึกษาอื่น

4. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

- งานประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ

5. งานวิเทศสัมพันธ์

- งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ

- งานโครงการกระจายแพทย์ 1 อำเภอ 1 ทุน

6. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ เด็กด้อยโอกาส ที่มีความสามารถพิเศษ

- โครงการส่งเสริมนักเรียน ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อใน

สถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

- การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

8. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นายพรวิชิต กุลวิเศษ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้

1. งานด้านการประชาสัมพันธ์ สื่อ เว็บไซต์

2. งานธุรการของกลุ่ม

3. งานประชาสัมพันธ์ทั่วไป

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

5. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นายสวัสดิพงศ์ ทองบ้านทุ่ม

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้

1. งานด้านการประชาสัมพันธ์ สื่อ เว็บไซต์

2. งานธุรการของกลุ่ม

3.งานส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น

- งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร

4. งานประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์ทั่วไป

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

6. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นายวิทยา บุญหล้า

ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

(1) ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับการส่งต่อจากระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

(2) วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีปัญหาซับซ้อนหรือจากการส่งต่อ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ แบบทดสอบทางจิตวิทยาด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และวางแผนการแก้ไขปัญหา

(3) ประเมินสํารวจวิเคราะห์ สภาวะสุขภาพจิตด้วยวิธีการทางจิตวิทยากับนักเรียนเพื่อค้นหา

อธิบาย ทํานายแนวโน้มพฤติกรรมอารมณ์ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ ความถนัดบุคลิกภาพ

สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตใน ระดับเบื้องต้น

(4) ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และบําบัดครอบครัว

เพื่อการบําบัดและแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องหรือปัญหาที่มีความซับซ้อน เช่น พฤติกรรมเสี่ยงเรื่องเพศ ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท/การใช้ความรุนแรง ฯลฯ

(5) ปรับพฤติกรรม ฟื้นฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาการในระดับเบื้องต้น

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัว

หรือวิธีแก้ปัญหาให้เหมาะสม

(6) ให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) เด็กสมาธิสั้ เด็กออทิสติก เด็กที่มีสติปัญญาบกพร่อง เป็นต้น

(7) ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของนักเรียนด้วยเครื่องมือ

และกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องต้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการดำเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น

(8) รวบรวม ศึกษาข้อมูลวิจัยด้านจิตวิทยา และวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้

นวัตกรรมด้านจิตวิทยา สุขภาพจิต

(9) สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการ วางแผนพัฒนาการปฏิบัติงาน

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ

และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อสร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

(3) ประสานการส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอก กรณีที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือ เฉพาะด้านและการรับส่งกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน

4. ด้านบริการ

(1) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้วิชาการจิตวิทยา วิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความ เข้าใจ ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

(2) ถ่ายทอด ฝึกอบรม องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านจิตวิทยา จัดทำแผนการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ

5. งานประสานการป้องกันและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

- การดำเนินงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

6. ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ สื่อ เว็บไซต์

7. ปฏิบัติงานธุรการของกลุ่ม

8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

9. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย