กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

**ภาพกิจกรรม**

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายทองสุข มาตย์คำมี รอง ผอ.สพม.26 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.26 ได้เป็นประธานใน โดย มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนรวม 75 คน ประกอบด้วย นิสิตในโครงการและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม, วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม, วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม, วิทยาลัยการอาขีพพยัคฆภูมิพิสัย และวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เพื่อเป็นการติดตามนิสิตในโครงการ พัฒนา และ สร้างเครือข่ายนิสิตในการประกอบคุณงามทำความดี และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับรุ่นน้องต่อไป โดยได้มีการจัดตั้งองค์กรนิสิตโครงเด็กดีมีที่เรียนเป็นของ สพม.26 ในการขับเคลื่อนโครงการเด็กดีมีที่เรียนต่อไป

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 โดย คณะทำงานออกติดตามโครงการจัดเก็บข้อมูลและติดตามการดำเนินงานระบบคัดกรอง ปัจจัยพื้นฐานเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (เงินทุนเสมอภาค) โดยมี นางวราลักษณ์ บุษบง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานในการออกติดตาม ตรวจเยี่ยม สภาพความเป็นอยู่จริงเพื่อเก็บข้อมูลของนักเรียนโรงเรียนชื่อชมพิทยาคาร อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำนวน 3 ราย


วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดย คณะทำงานตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียนและเอกสารหลักฐานการศึกษา โดยมี นางวราลักษณ์ บุษบง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานในการออกไปติดตาม ตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศงานระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) กรณีโรงเรียนได้พิมพ์ข้อมูลผิดพลาด ณ โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดย คณะทำงานออกติดตามโครงการจัดเก็บข้อมูลและติดตามการดำเนินงานระบบคัดกรอง ปัจจัยพื้นฐานเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (เงินทุนเสมอภาค) โดยมี นางวราลักษณ์ บุษบง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานในการออกติดตาม ตรวจเยี่ยม สภาพความเป็นอยู่จริง เพื่อเก็บข้อมูลของนักเรียนโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำนวน 3 ราย

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดย คณะทำงานออกติดตามโครงการจัดเก็บข้อมูลและติดตามการดำเนินงานระบบคัดกรอง ปัจจัยพื้นฐานเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (เงินทุนเสมอภาค) โดยมี นางวราลักษณ์ บุษบง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานในการออกติดตาม ตรวจเยี่ยม สภาพความเป็นอยู่จริง เพื่อเก็บข้อมูลของนักเรียนโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำนวน 4 ราย

วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดย คณะทำงานออกติดตามโครงการจัดเก็บข้อมูลและติดตามการดำเนินงานระบบคัดกรอง ปัจจัยพื้นฐานเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (เงินทุนเสมอภาค) โดยมี นางวราลักษณ์ บุษบง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธาน ในการออกติดตาม ตรวจเยี่ยม สภาพความเป็นอยู่จริงเพื่อเก็บข้อมูลของนักเรียนโรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำนวน 3 ราย

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยคณะทำงานออกติดตามโครงการจัดเก็บข้อมูลและติดตามการดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (เงินทุนเสมอภาค) โดยมี นางวราลักษณ์ บุษบง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานในการออกติดตาม ตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่จริงเพื่อเก็บข้อมูลของนักเรียน โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำนวน 3 ราย

การคัดเลือกทุนการศึกษา

วันที่​ 29​ กรกฎาคม​ 2563 ​คณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา โดย​ นายทองสุข​ มาตย์คำมี​ ตำแหน่ง รอง.ผอ.สพม.26​ รักษาราขการ​แทน​ ผอ.สพม.26​ เป็นประธานคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา​เฉลิมราชกุมารี​ ระยะที่​ 2​ รุ่นที่​ 4​ ปี​ 2563 และทุนมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย​มหาวิทยาลัยขอนแก่น​ ปี​ 2563 ณ​ ห้องประชุม​ 150​ ปี​ เมืองมหาสารคาม​ สพม.26​

**งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี **

และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาเนตรนารี